ETN:POP 2017-05-19T15:02:36+00:00


Etnologisk skriftserie 2005:1. Redigerad tillsammans med Malin Ideland och Carina Sjöholm.

Länk till skriftseriens webbplats där de olika numren kan laddas ner som pdf: ETN

Utdrag ur inledningen:

– Vad menar ni etnologer egentligen med populärkultur? Frågan ställdes av en journalist då han besökte den 20-poängskurs i Etnologi med inriktning på populärkultur och medier som blev något av ett startskott för det här projektet. Journalisten hade just närvarat vid en föreläsning om kroppar där allt från rap-videos till Seinfeld och kvällstidningsartiklar om stenåldersmänniskor hade diskuterats. Han hade, precis som läraren och antagligen även studenterna, svårt att rama in detta fält. Ett fält som är en växande del av vår vardag och som vi älskar att prata om. Ofta med hatkärlek i rösten. En tanke med den nämnda kursen var att vi ville göra ett försök att utforska – och med lite tur avgränsa– det populärkulturella fältet tillsammans med en grupp studenter. Detta gjorde vi parallellt med att vi drev ett forskningsprojekt, finansierat av Erik Philip Sörensens stiftelse. Dock kom forskningsfältet under resans gång att innefatta allt mer, och bli alltmer mångfacetterat. Populärkultur kan vara allt från hur biovetenskap kommuniceras till hotell och religiösa ting – allt beroende på sammanhanget och användarna. Därför har vi valt att se på populärkultur mer som en analytisk utgångspunkt och mindre som ett enhetligt fält eller område. Genom populärkulturen avtecknas en kulturell siluett, redo för kulturanalytiska betraktare.

ETN:POP är en provkarta som inte gör anspråk på att skapa någon uniform bild. De olika bidragen ger genom sin skiftande empiri en facetterad bild av det tidiga tvåtusentalets samhälle, med dess olika kulturella korsningar och gränsdragningar. Just gränser och korsningar är ett tacksamt etnologiskt tema. I närmast klassiska etnologiska verk har temat exempelvis applicerats på den viktorianska borgerlighetens rädsla för snusk, och på betydelsen av passage-riter i bondesamhället. Kulturanalysen av gränser, och korsandet av dessa, är etnologisk baskunskap, och något som alla de bidragande författarna har matats med sedan de första tveksamma stegen in på A-kursens föreläsningar. Så kanske var det inte så underligt att alla bidragen kom att fokusera just på gränser. Eller snarare på avsaknad av tydliga gränser. Finkultur blir populärkultur och vice versa. Vetenskap blir fiktion och tvärtom, för att nämna ett par exempel. Vad som kan räknas till den ena eller andra kategorin är i ständig förändring. Ting, uttryck och stilar får nya innebörder beroende på hur och av vem de används. I just denna skrift analyseras korsningar mellan reklam och vetenskap, fakta och fiktion, högt och lågt, nytt och gammalt, heligt och profant, mainstream och exklusivitet. Vi beskriver och analyserar en rad hybrider och kulturella korsningar, som har det gemensamt att de på något vis går att relatera till populärkulturella sammanhang.